< Etusivulle

Monitulkintaiset termit, ilmaisut ja käsitteet

Musiikkitermistö vs. tanssitermistö tai kansankieli

Lyhenteiden merkitykset:
Mus: Muusikoiden terminologiaa
Tans: Tanssijoiden terminologiaa
Kans: Kansankieltä

Isku

 • Tans: Perussykkeelle, eli esim. 4/4-musiikissa neljäsosasykkeelle, osuvat iskut
 • Klassinen mus: Painolliset tahdinosat (esim. tahdin ensimmäinen, tai ensimmäinen ja kolmas isku)

Tahti

 • Kans: rytmi, tempo, nopeus
 • Mus: 2-4 perusiskun mittainen painollisten, osapainollisten ja painottomien iskujen vaihteluista muodostunut samanlaisena toistuva "kuvio". Kahden tahtiviivan välinen osio.

Synkooppi, synkopointi

 • Mus: Yksittäistä säveltä ei soiteta painollisille (=parittomille) iskuille, vaan painollisen iskun jälkeen.
  • Musiikkin käsitteistöä noudatellen tanssiaskelien synkopoinniksi voisi kutsua esim. kick ball changea tai rondéta, jossa askeleen maahantulo viivästyy tahdin ykkös- tai kolmosiskulta
 • Mus: Soitetaan vain parilliset iskut ja jätetään parittomat soittamatta
 • Tans: Rock'n'swing: Musiikin kolmimuunteisuus ja askelluksen rytmittäminen kolmimuunteisesti
 • Tans: Ulkomaat: Iskun jakaminen kahteen osaan. Esim. cha cha:n neljännen iskun jakaminen

Bpm

 • Beats per minute, iskua minuutissa
 • Bars per minute, tahtia minuutissa

Tempon laskutapa

 • Mus.: iskua minuutissa (bpm = beats per minute, M.M. = )
 • Tans.: tahtia minuutissa (t/min, mpm = measures per minute, bpm = bars per minute)

Fraasi

 • Mus: Laulu: Laulajan yhdellä hengityksellä laulama pätkä
 • Mus: Soitto: Joustava käsite. Jakso. Esim. neljä tai kahdeksan tahtia.
  • (Näkemys 1: Mus: Soitto: Usein parillinen määrä tahteja, usein neljä tai kahdeksan tahdin (eli kahden tai neljän "kasin") mittainen jakso.
   Fraasin voi kuulla eri tavalla. Rikkaus.)
  • (Näkemys 2: Neljän tai kuuden "kasin" jakso)
  • (Näkemys 3: Pieni fraasi: laulajan hengitys, ("kasi"?, 2x"kasi"??). Iso fraasi ?)
 • Tans: A/B-osa
 • Tans: Liikefraasi = yhtenäinen liikesarja (ei paritanssissa)
 • Runous:
 • Kans:

Fraseeraus

 • Mus: Musiikin elävöittäminen rytmittämällä esim. laulua
 • Mus: Kahdeksasosien eli "väli-iskujen" rytmitys
 • Tans: Tahtia pidempien jaksojen vaihdoskohtien huomioiminen tanssissa.

Painotus vs. korostus, aksentti

 • Painollinen, painotettu, vahva, korollinen, iskullinen, downbeat
  • Tarkoitetaan usein perusrytmin painollisia iskuja
   • (Painollinen ja painoton isku, painotettu, sivupainollinen, painoton isku, vahva, puolivahva ja heikko isku, korollinen ja koroton isku, downbeat, onbeat ja offbeat, iskullinen ja iskuton tahdinosa...)
 • Korostettu, aksentoitu
  • Tarkoitetaan usein lajinomaiseen rytmiin kuuluvia iskujen korostuksia
 • Musiikin terminologiassa em. käsitteitä käytetään joskus toistensa synonyymeinä. Tällä sivustolla termillä painollinen isku tarkoitetaan perusrytmin painollisia iskuja ja termillä korostettu isku lajinomaiseen rytmiin kuuluvia iskujen korostuksia.

Tanssirytmi, tanssimusiikin tyyli, tanssimusiikin laji

 • Ilmaisuilla tanssirytmi, tanssimusiikin tyyli ja tanssimusiikin laji viitataan samaan asiaan, eli erilaisiin tanssimusiikin lajeihin: tango, humppa, valssi...

Tasajakoinen

 • Mus: Tasajakoisuudella tarkoitetaan yleensä perusrytmiä - tasajakoinen vs. kolmijakoinen, mutta joskus sitä käytetään tarkoitettaessa perussykettä pienempien tahdinosien, kahdeksasosien, "väli-iskujen", rytmitystä - tasajakoinen (=suora) vs. kolmimuunteinen

Perusrytmi, tahtilaji, metri

 • Termillä perusrytmi viitataan siihen, onko musiikin perussyke jakaantunut tasa- vai kolmijakoiseksi ja edelleen, onko tasajakoinen musiikki kaksi- vai nelijakoista
 • Termillä tahtilaji viitataan siihen, onko musiikki kaksi-, neli- vai kolmejakoista
 • Termillä metri viitataan sekä kappaleen tahtilajiin että isompiin kussakin kappaleessa havaittaviin säännönmukaisiin jaksoihin

Mikseri ja miksaaja

 • Mikseri on laite, jolla muokataan äänentoistolaitteista ulostulevaa ääntä. Laite sijaitsee joko orkesterikorokkeella tai sitten yleisön joukossa.
 • Miksaaja on henkilö, joka käyttää mikseriä
 • Kaikilla orkestereilla on mikseri, mutta kaikilla orkestereilla ei ole erillistä miksaajaa, vaan tällöin joku soittajista saattaa hoitaa miksauksen lavalta käsin.